Skip to content
BG-W2
De-Ster-Willemstad
De-Ster-Willemstad

Abonnement

Ja, ik wil Weekblad De Ster ontvangen. Ik woon binnen het verspreidingsgebied van De Ster.
U kunt mij tot wederopzegging noteren voor een bezorg-abonnement.

 

Advertentie-tarieven Weekblad De Ster

Inleveren kopij en advertenties uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de uitgave van zaterdag voor 15.00 uur.

Tarieven voor vast formaat advertenties (excl. 21% btw):

Formaat

Breedte x Hoogte

Zwart/wit

Full Color*

1/1 pagina

195 x 290 mm

175 euro

225 euro

1/2 pagina

195 x 144 mm

95 euro

135 euro

3/8 pagina

145 x 144 mm

86 euro

120 euro

1/4 pagina

95 x 144 mm

50 euro

80 euro

3/16 pagina

145 x 70 mm

42 euro

63 euro

1/8 pagina

95 x 70 mm

28 euro

42 euro

1/16 pagina

95 x 35 mm

15 euro

niet mogelijk

1/32 pagina

45 x 35 mm

7,50 euro

niet mogelijk

Advertentie-tarieven Weekblad De Ster

Inleveren kopij en advertenties uiterlijk de woensdag voorafgaande aan de uitgave van zaterdag voor 15.00 uur.

Tarieven voor vast formaat advertenties (excl. 21% btw):

1/1 pagina

 • 195x290mm
 • Zwart/Wit, € 175,00
 • Kleur, € 225,00

1/2 pagina

 • 195x144mm
 • Zwart/Wit, € 95,00
 • Kleur, € 135,00

3/8 pagina

 • 145x144mm
 • Zwart/Wit, € 86,00
 • Kleur, € 120,00

1/4 pagina

 • 95x144mm
 • Zwart/Wit, € 50,00
 • Kleur, € 80,00

3/16 pagina

 • 145x70mm
 • Zwart/Wit, € 42,00
 • Kleur, € 63,00

1/8 pagina

 • 95x70mm
 • Zwart/Wit, € 28,00
 • Kleur, € 42,00

1/16 pagina

 • 95x35mm
 • Zwart/Wit, € 15,00
 • Kleur, niet mogelijk

1/32 pagina

 • 45x35mm
 • Zwart/Wit, € 7,50
 • Kleur, niet mogelijk

Kortingen

Kortingen bij serie plaatsingen en facturering vooraf:
3 plaatsingen -/- 10% over genoemde tarieven
5 plaatsingen -/- 15% over genoemde tarieven
13 plaatsingen -/- 20% over genoemde tarieven
26 plaatsingen -/- 25% over genoemde tarieven
Bureaukorting erkende reclamebureaus 15%
Bij beëindiging van de plaatsingsopdracht hebben we het recht d.m.v. een naverrekening een eventueel teveel verleende korting alsnog in rekening te brengen.

Toeslagen

Plaatsingseis voorpagina +30%*
Plaatsingseis achterpagina +15%*
Overige pagina’s +10%*

Administratiekosten bij (maand)facturen beneden 50 euro: € 3,00
Toezending bewijsnummer € 3,50 (tenzij adverteerder nadrukkelijk aangeeft daar geen prijs op te stellen, wordt aan adverteerders buiten het verspreidingsgebied, automatisch een bewijsnummer toegezonden).

*alleen mogelijk op reservering en in overleg.

Spelregels voor plaatsen van berichten in De Ster

Kopij
Om de redactionele kosten laag en daarmee De Ster in stand te houden, dienen verenigingen en organisaties zelf een bericht c.q. verslag aan te leveren wat de redactie bewerkt tot een gratis redactioneel artikel.
Hoe beter dat (pers)bericht ge­schreven is (niet in ik of wij vorm) hoe liever. De Ster stelt geen prijs op berichten die eerder al met dezelfde woorden in andere media te lezen waren. Natuurlijk blijft de redactie zich het recht voorbehouden een bericht of verslag te herschrijven, in te korten of aan te vullen. Wenst u zelf de woorden te bepalen, dan moeten wij u verwijzen naar de advertentiemogelijkheden. Advertenties zijn echter niet gratis.
Clubblad, nieuwsbrief, convocaties, etc. van verenigingen kunnen voor de redactie een belangrijke bron van informatie voor een gratis redactioneel artikeltje zijn. Dus mail ze. Als we denken de lezers daarmee van dienst te zijn, en er is ruimte, plaatsen we berichten meerdere weken achtereen.

Willemstad
De Ster plaatst geen gratis redactionele berichten over activiteiten die buiten het verspreidingsgebied van De Ster (zie colofon op pag. 2 in De Ster) plaatsvinden of waarbij “Willemstad” niet is betrokken.
Voorbeeld: Wel een gratis redactioneel bericht over een expositie in Klundert met een Willemstadter als exposant; wel een gratis bericht over een expositie in Willemstad met iemand uit Klundert als exposant; geen gratis redactioneel bericht over een expositie in Klundert met iemand uit Klundert als exposant.
Een ander voorbeeld: Aan een activiteit in Fijnaart of Klundert van vereniging x uit Fijnaart besteden we geen redactionele aandacht ook al heeft deze vereniging veel Willemstadse leden. Organiseert diezelfde Fijnaartse vereniging een activiteit in Willemstad dan biedt De Ster daarvoor wel mogelijkheden.

Helaas
Jammer dus voor verenigingen en organisaties die (net) buiten ons verspreidingsgebied vallen maar we kunnen er helaas niet aan beginnen en ook geen uitzonderingen maken. We krijgen teveel van dergelijke verzoeken.
Competitieresultaten plaatsen we alleen van in Willemstad gevestigde (sport)verenigingen en alleen dan als één persoon van de betrokken vereniging aanlevert en ook de resultaten van het hoogste team aangeleverd worden.
Commerciële berichten, bedankjes en uitslagen van verlotingen horen in de advertentie kolommen thuis. Voor de kosten behoeft u dat niet te laten want advertenties in de vorm van “Sterretjes” kunnen al vanaf € 4,50 geplaatst worden.

Adres redactie
Kopij, persberichten, convocaties, clubbladen, etc., kunt u per email sturen naar:  info@drukkerijrepro.nl
Wel altijd afzender/afkomst/bron vermelden. Digitale foto’s, vrij van auteursrecht en onbewerkt, aanleveren als los (jpeg) bestand met vermelding van de naam van de fotograaf. Uiterlijk woensdag omstreeks 15.00 uur (liefst eerder) dienen uw berichten in het bezit van de redactie te zijn.

Technische gegevens

Papiersoort: Houtvrij wit offset
Papiergewicht: 90 gram per m²

Plano papier formaat: 440 x 320 mm
Pagina formaat: 220 x 320 mm
Drukvlak pagina: 195 x 290 mm

Min. aantal pagina’s: 4
Max. aantal pagina’s: geen max.

Aantal kolommen per pagina: 4
Advertentiebreedte 1 kolom: 45 mm
Advertentiebreedte 2 kolommen: 95 mm
Advertentiebreedte 3 kolommen: 145 mm
Advertentiebreedte 4 kolommen: 195 mm
Maximale lengte kolom: 290 mm

Drukprocedé: Digitaal printen
Drukkleur: Zwart (full colour = optioneel)

Materiaal:
PDF bestanden, Hoge resolutie JPG (300dpi) of Illustrator-EPS bestanden (bij alle digitale aanlevering altijd fonts naar outlines en beelden ingesloten of los meegestuurd).
Géén Apple-MAC bestanden.
Aanlevering per mail via info@drukkerijrepro.nl

Verschijning: wekelijks op zaterdagmorgen vóór 12.00 uur (incidenteel al op vrijdagavond).

Inleveren kopij en advertenties:
uiterlijk woensdagmiddag voor 15.00 uur.

Verschijningsgebied:
Willemstad en Helwijk binnen aanduidingsborden bebouwde kom; Stadsedijk 48-54 & 113-155; Noordlangeweg 3-7 & 2-6; Oostdijk 2-26.

 

 

Wijzigingen nadrukkelijk voorbehouden.

Bezorgers en wijkindeling De Ster

Spelregels voor de rubriek "ingezonden" in Weekblad De Ster

Algemene Advertentie Voorwaarden Weekblad De Ster

01 Alle advertenties worden afgesloten overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Wijziging van de Algemene Voorwaarden, technische gegevens en advertentietarieven voorbehouden.

02 Door het opgeven van een advertentieopdracht erkent de adverteerder de Algemene Voorwaarden en technische gegevens van de uitgever te kennen en er genoegen mee te nemen.

03 Uitgever heeft het recht via een mededeling in weekblad De Ster of op andere wijze, tariefswijzigingen, andere uiterlijke tijdstippen van inlevering van advertenties, andere verspreidingsdagen, ander verspreidingsgebied, naamswijzigingen en/of het tijdelijk niet verschijnen van de uitgave in een voorliggende periode (b.v. vakantie) bekend te maken.

04 De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties te weigeren wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling, strijd met eigen belangen van de uitgever of een andere reden van principiële aard, zonder verplicht te zijn aan de adverteerder de reden op te geven.

05 De adverteerder heeft het recht een door hem opgegeven advertentie te annuleren, mits annulering, naar het oordeel van de uitgever technisch nog mogelijk is.

06 Overname van advertenties zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is in strijd met artikel 1401 van het B.W. en de Auteurswet 1912.

07 Ofschoon bij het opmaken, corrigeren en drukken, alle aandacht aan de opgegeven advertenties wordt besteed, kunnen desondanks fouten en/of misstellingen plaatsvinden. Verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan evenals voor het eventueel niet of niet tijdig plaatsen van advertenties, kan door de uitgever niet worden genomen. De uitvoering van correctie- en/of retourorders kan nimmer worden gegarandeerd.

08 Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentie-opdrachten of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever, kunnen door de uitgever niet worden geaccepteerd.

09 Reclames over de uitvoering van de advertentieopdrachten dienen uiterlijk 5 dagen na plaatsing schriftelijk te worden ingediend. Indien binnen 5 dagen geen schriftelijke reclames zijn ontvangen betekent dit, dat de plaatsing door adverteerder akkoord is bevonden.

10 Mondelinge afspraken over advertentieopdrachten en advertentie-overeenkomsten binden de uitgever slechts voor zover zij zijnerzijds schriftelijk zijn bevestigd.

11 De berekening van de prijs der advertenties geschied, wat de meting betreft, door te meten de hoogte van het drukvlak, vermeerderd met in totaal 4 mm per kolombreedte voor het wit, tenzij de adverteerder de wens te kennen geeft meer wit te willen gebruiken.

12 Adverteerder dient bij aanbieding van de advertentie op te geven het aantal mm hoogte en het aantal kolommen dat een advertentie mag beslaan. Geringe afwijkingen daarin zijn toegestaan. Verzuimt de adverteerder het aantal mm en/of kolommen aan te geven dan zal uitgever naar eigen inzicht en goeddunken plaatsen.

13 Opdrachten waarbij een bepaalde plaats als voorwaarde wordt gesteld -buiten die waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald- worden niet geaccepteerd. Wel wordt met verzoeken om een bepaalde plaats rekening gehouden, zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, van de technische en redactionele mogelijkheden en van de billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.

14 Advertenties, waarvoor een speciale plaatsingstoeslag wordt betaald, worden, met voorbehoud van technische en/of andere omstandigheden binnen de uitgeverij, als zodanig uitgevoerd. Mocht de advertentie door vorenstaande reden niet op de gewenste plaats staan, dan zal de toeslag niet worden berekend, doch de opdrachtgever is in dat geval niettemin de dan geldende plaatsingskosten verschuldigd.

15 Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm, dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoud de uitgever zich het recht voor de opmaak te wijzigen en/of er de aanduiding advertentie aan toe te voegen.

16 In de advertentietarieven is inbegrepen het eventueel opmaken van de advertentietekst in een normaal plat zetsel en lettertype en het eventueel inmonteren van door adverteerder aangeleverd reproduceerbaar materiaal zoals logo, speciaal lettertype, illustratie, afbeelding, etc. Goed reproduceerbaar materiaal bestaat bijvoorkeur uit digitale bestanden. Het door ons vervaardigde materiaal blijft ons eigendom, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17 Werkzaamheden als rasteren en/of verkleinen van foto’s, speciaal studio-werk, speciaal tekenwerk, speciaal zetwerk en/of ontwerpkosten zijn niet in de advertentietarieven inbegrepen. Uitgever kan deze werkzaamheden tegen studio-tarief voor de adverteerder uitvoeren.

18 Bij herplaatsing van een advertentie in ongewijzigde vorm in een of meer opvolgende uitgaven, komt de adverteerder in aanmerking voor een korting.

19 Adverteerders die met uitgever een overeenkomst aangaan om gedurende een nader te bepalen periode een advertentie te plaatsen van nader overeen te komen afmetingen, komen in aanmerking voor een contractkorting. Bij niet nakomen van de afspraak of contract, hebben we het recht d.m.v. een na-verrekening een eventueel teveel verleende korting alsnog in rekening te brengen.

20 De adverteerder kan voor de toepassing van artikel 19 uitsluitend advertenties plaatsen, betrekking hebbende op zijn eigen bedrijf.

21 Advertentieopdrachten en materiaal dienen uiterlijk op woensdag om 15.00 uur in het bezit van de uitgever te zijn.

22 Bezorgers mogen niet gelijktijdig ander drukwerk bezorgen, tenzij de uitgever daartoe opdracht heeft gegeven. De bezorgers van De Ster respecteren daarbij alle uitingen op de brievenbus waarop kenbaar is gemaakt dat op ontvangst van ongeadresseerd drukwerk geen prijs wordt gesteld.

24 Bij opdrachten/facturen beneden 50,- euro zijn wij genoodzaakt 3 euro administratiekosten te berekenen.

25 Betaling van advertentie-nota’s beslist binnen 14 dagen na factuurdatum.